Regulamin użytkowania kart bibliotecznych

REGULAMIN

UŻYTKOWANIA KART BIBLIOTECZNYCH

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JÓZEFOWIE

1. Karty elektroniczne wydawane są wszystkim Czytelnikom zarejestrowanym w placówkach biblioteki, w których wprowadzono komputerowy system rejestracji Czytelników i wypożyczeń – System Biblioteczny Mateusz.

2. Karta wydawana jest przy zapisie Użytkownika biblioteki po okazaniu dowodu osobistego, a w przypadku osób niepełnoletnich – legitymacji szkolnej.

3. Na karcie znajduje się napis „MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JÓZEFOWIE”, numer karty oraz kod kreskowy.

4. Wydana karta obowiązuje we wszystkich placówkach biblioteki, w których wprowadzono system wymieniony w pkt. 1.

5. Osoby odbierające kartę kwitują jej odbiór na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu:

  • W imieniu osób chorych i niepełnosprawnych kartę mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dowodu osobistego osoby, dla której karta jest wydawana.
  • Odbiór kart wydawanych dzieciom do 18-ego roku życia kwitują rodzice na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu skorzystania z dostępu do Internetu. W placówkach, w których stosowany jest system wymieniony w pkt. 1, nie jest możliwe wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z dostępu do Internetu bez okazania karty.

7. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie placówki, która kartę wydała, osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje biblioteka.

9. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne dla Czytelników posiadających meldunek stały lub czasowy, bądź deklarujące miasto Józefów jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT. Dla pozostałych Użytkowników opłata za kartę wynosi 5 zł

10. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł. W przypadku uczniów, studentów, emerytów, rencistów i bezrobotnych opłata wynosi 3 zł.