Regulamin biblioteki

REGULAMIN
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JÓZEFOWIE
Podstawa prawna – Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.

                                                                                                    §1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich placówkach:
• Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7
• Filia w Michalinie, ul. Słoneczna 15

§2

PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają osoby posiadające meldunek stały, czasowy lub deklarujące miasto Józefów, jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty
b) okazać pierwszą stronę aktualnej deklaracji podatkowej PIT,
c) zapoznać się z Regulaminem, podać dane do uzupełnienia zobowiązania oraz zobowiązać podpisem do przestrzegania regulaminu.
3. W przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat zobowiązanie podpisuje rodzic, bądź opiekun prawny.
4. Podpisanie Zobowiązania Załącznik 1 jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i z przyjęciem odpowiedzialności za wypożyczane materiały biblioteczne i ich terminowy zwrot. Za osoby, które nie ukończyły 18 lat odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik jest zobowiązany informować pracowników biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, telefonu, statusu pracy lub poziomu edukacji.
6. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), opcjonalnie adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby, która nie ukończyła 18 lat.
7. Przy zapisie każdemu Użytkownikowi Biblioteki wydawana jest karta elektroniczna, obowiązująca we wszystkich placówkach na terenie miasta Józefów.
8. Szczegóły użytkowania kart elektronicznych określa oddzielny Regulamin użytkowania kart bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie.

§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7, z którym można kontaktować się pisemnie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7, 05-420 Józefów lub e-mail: mbpjozefow@wp.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie można kontaktować się pisemnie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/7, 05-420 Józefów lub e-mail: iod@biblioteka.jozefow.pl
3. Dane czytelników oraz ich opiekunów prawnych są przetwarzane w celu udostępnienia materiałów bibliotecznych, prowadzenia statystyk bibliotecznych, a także odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych czytelników jest Ustawa o bibliotekach.
3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez bibliotekę przysługuje prawo dostępu i poprawiania danych, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie.
4. Podanie danych niezbędnych do zarejestrowania w bibliotece jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby móc korzystać z usług biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Biblioteka przetwarza dane osobowe użytkowników w związku z realizacją usług bibliotecznych. W przypadku zaprzestania z usług dane osobowe zostaną usunięte po 5 latach.
Na prośbę użytkownika dane osobowe mogą być usunięte z bazy danych po zakończeniu roku sprawozdawczego i po rozliczeniu konta.
6. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, na sposób realizacji procesu przetwarzania jego danych osobowych.

§4

ZASADY WYPOŻYCZANIA
1. Wypożyczyć można jednocześnie 1-10 pozycji w każdej z bibliotek znajdujących się na terenie miasta Józefowa (dotyczy konta Standard).
2. Książki, audiobooki i filmy wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczanych pozycji oraz wydłużenie terminu zwrotu.
4. Termin zwrotu można przedłużyć o kolejny miesiąc przed jego upływem, osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego Użytkownika. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.
5. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed wymaganym terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Wypożyczający może zarezerwować pozycje aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Rezerwacje należy odebrać w ciągu 4 dni od momentu otrzymania powiadomienia. Po tym terminie są one anulowane.
7. Wypożyczane pozycje Czytelnik rejestruje u bibliotekarza po okazaniu karty elektronicznej, i zwraca tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone. Karta elektroniczna nie jest wymagana przy zwrocie pozycji.
8. Zabrania się tworzenia kopii wypożyczanych materiałów.
9. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze, korzystaniu z katalogu komputerowego biblioteki oraz wydawnictw informacyjnych.
10. Za przetrzymywanie wypożyczonych pozycji ponad termin określony w § 5 ust. 2 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł. od wypożyczonej pozycji za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Opłata jest zaokrąglana do pełnych złotych w górę.
11. Opłata naliczana jest od czwartego dnia przypadającego po terminie zwrotu.
12. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonej pozycji lub uiszczenia innych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
13. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych pozycji. Powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
14. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji Czytelnik zobowiązany jest:
a) odkupić ten sam tytuł;
b) odkupić inną, wyznaczoną przez bibliotekarza pozycję,
c) zapłacić równowartość wypożyczonej pozycji, tzn. aktualną cenę rynkową,
d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.
15. Biblioteka jest uprawniona do potrącenia opłaty za przetrzymane pozycje z kwoty wpłaconej kaucji.
16. Przetrzymywanie wypożyczonych pozycji poza wyznaczone terminy lub nie wywiązywanie się z zobowiązań powoduje blokadę konta we wszystkich placówkach do czasu uregulowania należności.

§ 5
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI
1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu lub wypożyczane na zewnątrz.
2. Czas i wysokość kaucji poszczególnych pozycji z Czytelni jest określony w katalogu zbiorów biblioteki. Kaucja zostaje zwrócona z chwilą zwrotu książki po okazaniu dowodu wpłaty.
3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
4. Zamówienie usługi należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Opłaty pobierane są wg Załącznika Nr 1 do Regulaminu korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.

§ 6
KAUCJE CZYTELNICZE
1. Kaucje czytelnicze pobierane są w następujących przypadkach:
a) jeżeli Czytelnik nie posiada stałego lub czasowego meldunku w Józefowie,
b) nie deklaruje miasta Józefów, jako miejsca zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT,
c) przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych pozycji.
2. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanych zbiorów.
3. Ilość wypożyczanych książek uzależniona jest od wpłaconej kaucji i statusu Czytelnika (Gość 1 – 1 pozycja – 30 zł; Gość 2 – 2 pozycje – 60 zł; Gość 3 – 3 pozycje – 90 zł; Gość 4 – 4 pozycje – 120 zł; Gość 5 – 5 pozycji – 150 zł)
4. Zwrot kaucji czytelniczej następuje po rezygnacji z wypożyczania lub zwrocie wszystkich wypożyczonych pozycji i okazaniu dowodu wpłaty.
5. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja zostaje przekazana na poczet budżetu biblioteki.

§ 7
REKLAMACJE
1. Tryb składania reklamacji oraz czas rozpatrywania i sposób udzielenia odpowiedzi zawarty jest w Regulaminie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.