Regulamin biblioteki

REGULAMIN

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W JÓZEFOWIE

Podstawa prawna – Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.

§ 1

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają osoby posiadające meldunek stały, czasowy lub deklarujące miasto Józefów, jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT.

2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty, a uczeń legitymację szkolną,

b) okazać pierwszą stronę aktualnej deklaracji podatkowej PIT,

c) podać dane do uzupełnienia zobowiązania, zapoznać się oraz zobowiązać podpisem do przestrzegania regulaminu,

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

3. W przypadku osoby niepełnoletniej takie oświadczenie podpisuje rodzic, bądź opiekun prawny.

4. Użytkownicy posiadający nowe dowody osobiste zobowiązani są poświadczyć własnoręcznym podpisem oświadczenie Dane Użytkownika biblioteki o miejscu zameldowania lub/i zamieszkania.

5. Podpisanie Zobowiązania jest równoznaczne z zapoznaniem z Regulaminem i z przyjęciem odpowiedzialności za wypożyczane materiały biblioteczne i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik jest zobowiązany informować pracowników biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, telefonu, statusu pracy lub poziomu edukacji.

7. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego), opcjonalnie adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

8. Przy zapisie każdemu Użytkownikowi Biblioteki wydawana jest karta elektroniczna, obowiązująca we wszystkich placówkach na terenie miasta Józefów.

9. Szczegóły użytkowania kart elektronicznych określa oddzielny Regulamin użytkowania kart bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie.

§ 2

1. Kaucje czytelnicze pobierane są w następujących przypadkach:

a) jeżeli Czytelnik nie posiada stałego lub czasowego meldunku w Józefowie,

b) nie deklaruje miasta Józefów, jako miejsca zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT,

c) przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych pozycji.

2. Wysokość kaucji nie może być niższa niż rynkowa wartość wypożyczanych pozycji.

3. Zwrot kaucji czytelniczej następuje po rezygnacji z wypożyczania lub zwrocie wszystkich wypożyczonych pozycji i okazaniu dowodu wpłaty.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja zostaje przekazana na poczet budżetu biblioteki.

§ 3

1. Wypożyczyć można jednocześnie 1-10 pozycji w każdej z bibliotek znajdujących się na terenie miasta Józefowa (dotyczy konta Standard).

2. Książki, audiobooki i filmy wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu wypożyczanych pozycji oraz wydłużenie terminu zwrotu.

4. Termin zwrotu można przedłużyć o kolejny miesiąc przed jego upływem, osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego Użytkownika. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.

5. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed wymaganym terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

6. Wypożyczający może zarezerwować pozycje aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Rezerwacje należy odebrać w ciągu 4 dni od momentu otrzymania powiadomienia. Po tym terminie są one anulowane.

7. Wypożyczane pozycje Czytelnik rejestruje u bibliotekarza po okazaniu karty elektronicznej, i zwraca tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone. Karta elektroniczna nie jest wymagana przy zwrocie pozycji.

8. Zabrania się tworzenia kopii wypożyczanych materiałów.

9. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze, korzystaniu z katalogu komputerowego biblioteki oraz wydawnictw informacyjnych.

§ 4

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu lub wypożyczane za kaucją. Kaucja zostaje zwrócona z chwilą zwrotu książki.

2. Czas wypożyczenia z Czytelni jest określony w katalogu zbiorów biblioteki.

3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

4. Zamówienie usługi należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Czytelni. Opłaty pobierane są wg Załącznika Nr 1 do Regulaminu korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.

§ 5

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych pozycji. Powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji Czytelnik zobowiązany jest:

a) odkupić ten sam tytuł;

b) odkupić inną, wyznaczoną przez bibliotekarza pozycję,

c) zapłacić równowartość wypożyczonej pozycji, tzn. aktualną cenę rynkową,

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

§ 6

1. Za przetrzymywanie wypożyczonych pozycji ponad termin określony w § 3 ust. 2 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,20 zł. od wypożyczonej pozycji za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu. Opłata jest zaokrąglana do pełnych złotych w górę.

2. Opłata naliczana jest od czwartego dnia przypadającego po terminie zwrotu.

3. Jeżeli Czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu wypożyczonej pozycji lub uiszczenia innych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

2. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

3. Biblioteka jest uprawniona do potrącenia opłaty za przetrzymane pozycje z kwoty wpłaconej kaucji.

4. Przetrzymywanie wypożyczonych pozycji poza wyznaczone terminy lub nie wywiązywanie się z zobowiązań powoduje blokadę konta we wszystkich placówkach do czasu uregulowania należności.

5. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.