Kronika wydarze

Licznik odwiedzin

Ods艂on : 730515

Jeste秏y na

Start Regulaminy Regulamin u偶ytkowania kart bibliotecznych

REGULAMIN

U痀TKOWANIA KART BIBLIOTECZNYCH

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W J覼EFOWIE

1. Karty elektroniczne wydawane s wszystkim Czytelnikom zarejestrowanym w plac體kach biblioteki, w kt髍ych wprowadzono komputerowy system rejestracji Czytelnik體 i wypo縴cze - System Biblioteczny Mateusz.

2. Karta wydawana jest przy zapisie U縴tkownika biblioteki po okazaniu dowodu osobistego, a w przypadku os骲 niepe硁oletnich ? legitymacji szkolnej.

3. Na karcie znajduje si napis ?MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W J覼EFOWIE", numer karty oraz kod kreskowy.

4. Wydana karta obowi眤uje we wszystkich plac體kach biblioteki, w kt髍ych wprowadzono system wymieniony w pkt. 1.

5. Osoby odbieraj眂e kart kwituj jej odbi髍 na formularzu, kt髍ego wz髍 stanowi Za潮cznik nr 1 do niniejszego regulaminu:

  • W imieniu os骲 chorych i niepe硁osprawnych kart mog odbiera inne osoby, po przedstawieniu upowa縩ienia i dowodu osobistego osoby, dla kt髍ej karta jest wydawana.
  • Odbi髍 kart wydawanych dzieciom do 18-ego roku 縴cia kwituj rodzice na formularzu, kt髍ego wz髍 stanowi Za潮cznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Czytelnik jest zobowi眤any do okazania karty z chwil dokonywania wypo縴czenia lub w celu skorzystania z dost阷u do Internetu. W plac體kach, w kt髍ych stosowany jest system wymieniony w pkt. 1, nie jest mo縧iwe wypo縴czanie materia丑w bibliotecznych i korzystanie z dost阷u do Internetu bez okazania karty.

7. Osoba, kt髍a utraci砤 kart, zobowi眤ana jest do niezw硂cznego powiadomienia o tym fakcie plac體ki, kt髍a kart wyda砤, osobi禼ie lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obci笨ona kosztami wynik硑mi z pos硊giwania si kart przez osoby trzecie.

8. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialno舵 za skutki pos硊giwania si kart przez osoby niepowo砤ne przejmuje biblioteka.

9. Wydanie pierwszej karty jest bezp砤tne dla Czytelnik體 posiadaj眂ych meldunek sta硑 lub czasowy, b眃 deklaruj眂e miasto J髗ef體 jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT. Dla pozosta硑ch U縴tkownik體 op砤ta za kart wynosi 5 z

10. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej pobierana jest op砤ta w wysoko禼i 5 z. W przypadku uczni體, student體, emeryt體, rencist體 i bezrobotnych op砤ta wynosi 3 z.

 


Stworzone dzi臋ki Joomla!.