Kronika wydarze

Licznik odwiedzin

Odsłon : 730513

Jestemy na

Start Regulaminy Regulamin Biblioteki
Regulamin Biblioteki

REGULAMIN

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W JZEFOWIE

Podstawa prawna ? Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.

1

1. Prawo do bezpatnego korzystania z wypoyczalni maj osoby posiadajce meldunek stay, czasowy lub deklarujce miasto Jzefw, jako miejsce zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT.

2. Przy zapisie zgaszajcy si powinien:

a) okaza dowd osobisty, a ucze legitymacj szkoln,

b) okaza pierwsz stron aktualnej deklaracji podatkowej PIT,

c) poda dane do uzupenienia zobowizania, zapozna si oraz zobowiza podpisem do przestrzegania regulaminu,

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z czci wydawnictwa wieloczciowego, uytkownik odpowiada jak za cao wydawnictwa.

3. W przypadku osoby niepenoletniej takie owiadczenie podpisuje rodzic, bd opiekun prawny.

4. Uytkownicy posiadajcy nowe dowody osobiste zobowizani s powiadczy wasnorcznym podpisem owiadczenie Dane Uytkownika biblioteki o miejscu zameldowania lub/i zamieszkania.

5. Podpisanie Zobowizania jest rwnoznaczne z zapoznaniem z Regulaminem i z przyjciem odpowiedzialnoci za wypoyczane materiay biblioteczne i ich terminowy zwrot. Za osoby niepenoletnie
odpowiedzialno ponosz rodzice lub opiekunowie prawni.

6. Czytelnik jest zobowizany informowa pracownikw biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania, telefonu, statusu pracy lub poziomu edukacji.

7. W bazie przechowywane s nastpujce dane: nazwisko i imi, PESEL, pe, adres staego pobytu, numer telefonu kontaktowego, przynaleno do grupy spoeczno-zawodowej (wedug klasyfikacji
Gwnego Urzdu Statystycznego), opcjonalnie adres tymczasowego pobytu lub imi i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepenoletniej.

8. Przy zapisie kademu Uytkownikowi Biblioteki wydawana jest karta elektroniczna, obowizujca we wszystkich placwkach na terenie miasta Jzefw.

9. Szczegy uytkowania kart elektronicznych okrela oddzielny Regulamin uytkowania kart bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jzefowie.

2

1. Kaucje czytelnicze pobierane s w nastpujcych przypadkach:

a) jeeli Czytelnik nie posiada staego lub czasowego meldunku w Jzefowie,

b) nie deklaruje miasta Jzefw, jako miejsca zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT,

c) przy wypoyczaniu szczeglnie cennych i atrakcyjnych pozycji.

2. Wysoko kaucji nie moe by nisza ni rynkowa warto wypoyczanych pozycji.

3. Zwrot kaucji czytelniczej nastpuje po rezygnacji z wypoyczania lub zwrocie wszystkich wypoyczonych pozycji i okazaniu dowodu wpaty.

4. Po upywie roku od zaprzestania korzystania z wypoyczalni nieodebrana kaucja zostaje przekazana na poczet budetu biblioteki.

3

1. Wypoyczy mona jednoczenie 1-10 pozycji w kadej z bibliotek znajdujcych si na terenie miasta Jzefowa (dotyczy konta Standard).

2. Ksiki, audiobooki i filmy wypoycza si na okres nie duszy ni 30 dni.

3. W przypadku osb starszych i niepenosprawnych moliwe jest zwikszenie limitu wypoyczanych pozycji oraz wyduenie terminu zwrotu.

4. Termin zwrotu mona przeduy o kolejny miesic przed jego upywem, osobicie, telefonicznie lub poprzez stron internetow biblioteki, jeli wypoyczona pozycja nie zostaa wczeniej zarezerwowana
przez innego Uytkownika. Termin zwrotu moe by przeduony tylko jeden raz.

5. Biblioteka moe zada zwrotu wypoyczonych pozycji przed wymaganym terminem, jeeli stanowi one szczeglnie poszukiwane pozycje.

6. Wypoyczajcy moe zarezerwowa pozycje aktualnie wypoyczone przez innych uytkownikw. Rezerwacje naley odebra w cigu 4 dni od momentu otrzymania powiadomienia. Po tym terminie s one
anulowane.

7. Wypoyczane pozycje Czytelnik rejestruje u bibliotekarza po okazaniu karty elektronicznej, i zwraca tylko w tej placwce, w ktrej zostay wypoyczone. Karta elektroniczna nie jest wymagana przy zwrocie
pozycji.

8. Zabrania si tworzenia kopii wypoyczanych materiaw.

9. Bibliotekarz udziela informacji o zbiorach, pomaga w doborze, korzystaniu z katalogu komputerowego biblioteki oraz wydawnictw informacyjnych.

4

1. Zbiory Czytelni udostpniane s na miejscu lub wypoyczane za kaucj. Kaucja zostaje zwrcona z chwil zwrotu ksiki.

2. Czas wypoyczenia z Czytelni jest okrelony w katalogu zbiorw biblioteki.

3. Kopiowanie materiaw bibliotecznych jest dozwolone wycznie w granicach dopuszczalnych Ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pn.
zm.).

4. Zamwienie usugi naley zgosi najpniej na 30 minut przed zamkniciem Czytelni. Opaty pobierane s wg Zacznika Nr 1 do Regulaminu korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jzefowie.

5

1. Czytelnik jest zobowizany do poszanowania wypoyczonych pozycji. Powinien zwrci uwag na ich stan, a zauwaone uszkodzenia zgosi bibliotekarzowi przed wypoyczeniem.

2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypoyczonych pozycji Czytelnik zobowizany jest:

a) odkupi ten sam tytu;

b) odkupi inn, wyznaczon przez bibliotekarza pozycj,

c) zapaci rwnowarto wypoyczonej pozycji, tzn. aktualn cen rynkow,

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z czci wydawnictwa wieloczciowego, uytkownik odpowiada jak za cao wydawnictwa.

6

1. Za przetrzymywanie wypoyczonych pozycji ponad termin okrelony w 3 ust. 2 biblioteka pobiera opaty w kwocie 0,20 z. od wypoyczonej pozycji za kady rozpoczynajcy si dzie po terminie zwrotu.
Opata jest zaokrglana do penych zotych w gr.

2. Opata naliczana jest od czwartego dnia przypadajcego po terminie zwrotu.

3. Jeeli Czytelnik mimo upomnie odmawia zwrotu wypoyczonej pozycji lub uiszczenia innych opat, biblioteka dochodzi swych roszcze zgodnie z przepisami prawa.

7

1. Czytelnik nie stosujcy si do przepisw niniejszego regulaminu moe by czasowo, a w szczeglnych przypadkach na stae pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.

2. Decyzj w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

3. Biblioteka jest uprawniona do potrcenia opaty za przetrzymane pozycje z kwoty wpaconej kaucji.

4. Przetrzymywanie wypoyczonych pozycji poza wyznaczone terminy lub nie wywizywanie si z zobowiza powoduje blokad konta we wszystkich placwkach do czasu uregulowania nalenoci.

5. Czytelnikowi przysuguje prawo odwoania si do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jzefowie.

 


Stworzone dzięki Joomla!.