Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie
Regulamin ustala zasady oferowania usług internetowych w Punktach Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP)
w Bibliotece Głównej i Filii Biblioteki

§ 1

Użytkownikom zapewnia się:
1. Bezpłatny dostęp do Internetu na:
* strony zawierające materiały edukacyjne;
* strony zawierające oferty pracy;
* strony zawierające zbiory bibliotek internetowych krajowych i światowych;
* uruchomianie i przeglądanie stron zgodnych z prawem i normami obyczajowymi.
2. Użytkownik może potrzebne informacje odpłatnie wydrukować lub zapisać na nośnikach własnych (płyty CD, DVD, pamięć USB) – Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użytkowników obowiązuje:
1. Rejestrowanie się u bibliotekarza poprzez kartę elektroniczną.
2. Maksymalny jednorazowy czas korzystania z Internetu wynosi 30 min., ale może być dłuższy, jeśli na zwolnienie komputera nie czekają inni Użytkownicy.
3. Dokonywanie rezerwacji, jeśli czas potrzebny do wyszukiwania w Internecie przekracza 30 minut, jednak nie dłużej niż 60 minut.
4. Pierwszeństwo mają osoby, które dokonały rezerwacji.
5. Zaznajomienie się z Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie.
Zabronione jest:
1. Działanie powodujące dewastację komputerów i innych urządzeń.
2. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, próby łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość zgromadzonych danych.
3. Instalowania gier i innych programów zapełniających pamięć operacyjną.
4. Uruchamianie i przeglądanie stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi.
5. Prowadzenie działalności komercyjnej.
6. Działania naruszające Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2000 nr 80 poz. 904 ze zm.).
7. Rozsyłanie korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również inne działania, które zakłócają pracę sieci.
8. Korzystanie z komputera osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz w stanie wskazującym na brak higieny osobistej.

§ 3

Zobowiązania Użytkownika
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
* usunięcia po zakończeniu pracy z katalogu (folderu) wszystkich plików ściągniętych z Internetu;
* zachowania czystości na stanowisku komputerowym.
2. Użytkownik odpowiada finansowo za wyrządzone szkody.
3. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu będą proszone o opuszczenie pracowni komputerowej łącznie z zakazem korzystania z komputerów. Decyzję taką podejmuje dyrektor biblioteki.

§ 4

Inne postanowienia
1. Dostęp do stanowisk komputerowych odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki
2. Biblioteka w godzinach otwarcia udostępnia bezpłatnie bezprzewodowe łącze internetowe w technologii Wi-Fi.
3. Osoba świadcząca wsparcie na życzenie Użytkownika w miarę możliwości udziela instrukcji dotyczącej wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
4. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika przy komputerze oraz mogą odmówić Użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uznają, że wykonuje on czynności niepożądane nawet jeżeli nie są one niedozwolone przez Regulamin.
5. Udostępnione stanowisko nie może służyć Użytkownikowi do popełnienia czynów niezgodnych z prawem.
6. Biblioteka rejestruje w Systemie Bibliotecznym – Mateusz wykorzystanie stanowisk komputerowych tj. nr stanowiska, imię i nazwisko, data i czas pracy.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone umyślnie w lokalnym lub zdalnym systemie komputerowym oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu.
8. Zmiana stanowiska komputerowego może być dokonana tylko po wcześniejszym powiadomieniu bibliotekarza.
9. Jeżeli na skutek niezgodnego z Regulaminem korzystania z Internetu Użytkownik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do zwrotu bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada za szkody opiekun prawny tej osoby.
10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za:
* wadliwe funkcjonowanie usługi internetowej wynikłej z przyczyn leżących poza biblioteką,
* utratę niewłaściwie zapisanych danych,
* materiały pozostawione na udostępnionym stanowisku, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne, nośniki, itp.
11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.