bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje nieudostępnione

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5/7
05-420 Józefów

lub na adres mailowy: mbpjozefow@wp.pl

Kogo dotyczy? Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Opłaty: Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Biblioteka pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Opublikował: Michał Kowalczyk
Publikacja dnia: 26.02.2020
Podpisał: Jadwiga Sikorska
Dokument z dnia: 04.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 460