Parki krajobrazowe w Polsce monografia pod redakcja Grzegorza Rąkowskiego

Parki krajobrazowe tworzą system terenów praktycznie pokrywających obszar całej Polski, wszystkie krainy geograficzne od morza po góry na południu kraju. Tereny te są przestrzennie wydzielone, mają określone granice, a powierzchnia poszczególnych parków wynosi od kilku do kilkudziesięciu hektarów. Walorem parków krajobrazowych są tereny o niezwykłym i niewiele przekształconym krajobrazie oraz dużej wartości przyrodniczej.

Na terenach parków chronione są wyjątkowo cenne ekosystemy oraz ostoje i stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Parki krajobrazowe obejmują również krajobrazy kulturowe, które ukształtowała kilkuwiekowa tradycja. Do nich należą: zabytki architektury i budownictwa wiejskiego, tradycyjne układy osadnicze i typy zabudowy oraz regionalne formy użytkowania ziemi. Dzięki wyjątkowo dużej powierzchni parki krajobrazowe obejmują całe zespoły przyrodnicze – fragmenty wybrzeża morskiego, pojezierza, doliny rzeczne, torfowiska, kompleksy leśne, wyżyny, pogórza, pasma górskie.