Kronika wydarze

Licznik odwiedzin

Odsłon : 730511

Jestemy na

Start Regulaminy Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin Pracowni Komputerowej

Regulamin korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jzefowie

Regulamin ustala zasady oferowania usug internetowych w Punktach Publicznego Dostpu do Internetu (PIAP) w Bibliotece Gwnej i Filii Biblioteki

1

Uytkownikom zapewnia si:

1. Bezpatny dostp do Internetu na:

  • strony zawierajce materiay edukacyjne;
  • strony zawierajce oferty pracy;
  • strony zawierajce zbiory bibliotek internetowych krajowych i wiatowych;
  • uruchomianie i przegldanie stron zgodnych z prawem i normami obyczajowymi.

2. Uytkownik moe potrzebne informacje odpatnie wydrukowa lub zapisa na nonikach wasnych (pyty CD i DVD, pami USB) ? Zacznik Nr 1.

2

Uytkownikw obowizuje:

1. Rejestrowanie si u bibliotekarza poprzez kart elektroniczn.

2. Maksymalny jednorazowy czas korzystania z Internetu wynosi 30 min., ale moe by duszy, jeli na zwolnienie komputera nie czekaj inni Uytkownicy.

3. Dokonywanie rezerwacji, jeli czas potrzebny do wyszukiwania w Internecie przekracza 30 minut, jednak nie duej ni 60 minut.

4. Pierwszestwo maj osoby, ktre dokonay rezerwacji.

5. Zaznajomienie si z Regulaminem korzystania z pracowni komputerowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jzefowie.

Zabronione jest:

1. Dziaanie powodujce dewastacj komputerw i innych urzdze.

2. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerw, prby amania istniejcych zabezpiecze systemu oraz ingerencji w zawarto zgromadzonych danych.

3. Instalowania gier i innych programw zapeniajcych pami operacyjn.

4. Uruchamianie i przegldanie stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi.

5. Prowadzenie dziaalnoci komercyjnej.

6. Dziaania naruszajce Ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.2000 nr 80 poz. 904 ze zm.).

7. Rozsyanie korespondencji seryjnej i obszernych zacznikw, jak rwnie inne dziaania, ktre zakcaj prac sieci.

8. Korzystanie z komputera osobom bdcym pod wpywem alkoholu bd rodkw odurzajcych.

3

Zobowizania Uytkownika.

1. Uytkownik zobowizany jest do:

  • usunicia po zakoczeniu pracy z katalogu (folderu) wszystkich plikw cignitych z Internetu;
  • zachowania czystoci na stanowisku komputerowym.

2. Uytkownik odpowiada finansowo za wyrzdzone szkody.

3. Osoby nieprzestrzegajce postanowie regulaminu bd proszone o opuszczenie pracowni komputerowej cznie z zakazem korzystania z komputerw. Decyzj tak podejmuje dyrektor biblioteki.

4

Inne postanowienia.

1. Dostp do stanowisk komputerowych odbywa si w godzinach:

poniedziaek 12 ? 17.30

wtorek 12 ? 17.30

roda 9 ? 12.30

czwartek 12 ? 17.30

pitek 12 ? 17.30

sobota 9 ? 12.30 (wycznie w roku szkolnym).

2. Biblioteka w godzinach otwarcia udostpnia bezpatnie bezprzewodowe cze internetowe w technologii Wi-Fi.

3. Osoba wiadczca wsparcie na yczenie Uytkownika w miar moliwoci udziela instrukcji dotyczcej wyszukiwania informacji za porednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Uytkownik.

4. Pracownicy biblioteki maj prawo kontrolowa czynnoci wykonywane przez Uytkownika przy komputerze oraz mog odmwi Uytkownikowi dostpu do komputera, jeeli uznaj, e wykonuje on czynnoci niepodane nawet jeeli nie s one niedozwolone przez Regulamin.

5. Udostpnione stanowisko nie moe suy Uytkownikowi do popenienia czynw niezgodnych z prawem.

6. Biblioteka rejestruje w Systemie Bibliotecznym ? Mateusz wykorzystanie stanowisk komputerowych tj. nr stanowiska, imi i nazwisko, data i czas pracy.

7. Uytkownik ponosi pen odpowiedzialno za wszelkie szkody wyrzdzone umylnie w lokalnym lub zdalnym systemie komputerowym oraz wszelkie inne straty lub naduycia popenione przy uyciu udostpnionych mu zasobw Internetu.

8. Jeeli na skutek niezgodnego z Regulaminem korzystania z Internetu Uytkownik spowoduje wyrzdzenie szkody osobie trzeciej, bdzie on zobowizany do zwrotu bibliotece wszystkich kosztw poniesionych przez ni w celu naprawienia szkody, w tym kosztw postpowania sdowego. W przypadku osb niepenoletnich odpowiada za szkody opiekun prawny tej osoby.

9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialnoci za:

  • wadliwe funkcjonowanie usugi internetowej wynikej z przyczyn lecych poza bibliotek,
  • utrat niewaciwie zapisanych danych,
  • materiay pozostawione na udostpnionym stanowisku, a w szczeglnoci hasa, dane osobowe, dane poufne, noniki, itp.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem okrelonym w zarzdzeniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jzefowie.

 


Stworzone dzięki Joomla!.