bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Błędne kodowanie polskich znaków

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje nieudostępnione w Biuletynie znajdują się w witrynie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jzefowie pod adresem http://www.biblioteka.jozefow.pl/.
Procedurę dostępu do informacji publicznej, ktra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w witrynie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jzefowie reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z pźn. zm.), a w szczeglności:

Art. 10.

Informacja publiczna, ktra nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, ktra może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 13.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie pźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 14.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposb i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, ktrymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposb i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposb lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposb lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposb lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Art. 15.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.Opublikował: Michał Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.12.2015
Podpisał: Jadwiga Sikorska
Dokument z dnia: 02.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 206