Program zajęć bibliotecznych dla klas 0-3 na rok szkolny 2007/2008

Zapraszamy do zapoznania się z programem zajęć bibliotecznych dla klas 0-3 szkół podstawowych. Oferujemy różnorodne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

Problematyka i charakter zajęć:
Ruch w edukacji wczesnoszkolnej – wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy w realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych.
Drama jako jedna z metod edukacyjnych – trening zachowań społecznych, integracja rówieśnicza.
Zajęcia relaksujące– rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku szkolnym– ćwiczenia terapeutyczne.
Profilaktyka przeciwko agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym – zabawy i gry wspomagające budowanie poczucia własnej wartości i tożsamości.
Propagowanie czytelnictwa.
 Kręgi tematyczne (poziom trudności zajęć dostosowany do poziomu kształcenia):
Jesienne obserwacje – zajęcia wokół zagadnień przyrodniczych.
Andrzejki – tradycje i obrzędy.
Zimowe wyliczanki – dziecięce obserwacje i spostrzeżenia w zmieniającym się środowisku społecznym i naturalnym.
Powitanie wiosny – zajęcia obejmujące zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne i zdrowotne.
Książki i prasa – rozwijanie kultury czytelniczej.
W ramach zajęć przewidujemy realizację ćwiczeń sprawnościowych – konkursy, popisy inscenizacyjne, inne.
Bibliografia:
Teresa Pluta. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wyd. Impuls, 2007
Maria Konopnicka. O czym ptaszek śpiewa
Maria Królica. Drama i happening w edukacji przedszkolnej. Wyd. Impuls, 2007
Wojciech Śliwerski. Andrzejki. Powitanie wiosny. Wyd. Impuls, 1999
Roman Trześniowski. Gry i zabawy ruchowe. Wyd. Sport i Turystyka, 1983
Denise Chapman i inni. Co dzień mądrzejsze: 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. Wyd. Prószyński i S-ka, cop. 2006
Jadwiga Stasica. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III: przyroda. Wyd. Impuls, 2004